Predstavljanje knjige Đure Pavičića

Predstavljanje knjige Đure Pavičića “Iza tamnih naočala, kronika ljubavi i gnjeva” uz goste i dobru glazbu. Pridružite nam se u četvrtak u 18 sati u Gradskoj knjižnici!

Natječaj za prijem računovođa/tajnik


Temeljem članka 16. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo i članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

–  RAČUNOVOĐA/TAJNIK   –   1 izvršitelj na neodređeno – puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

UVJETI ZA RADNA MJESTA : Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11., i 16/14.)  te

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • jedna godina radnog iskustva u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak, ne stariji od 6 mjeseci
 5. Dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 6. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana)
 7. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Ako kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu: Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ br.121/17.), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne Novine“ br.157/13.,152/14. i 39/18.) i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13..), u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

OPIS POSLOVA:

 • organizira rad računovodstva i tajništva
 • prati zakone i propise o cjelokupnom poslovanju Knjižnice i brine o njihovoj primjeni
 • upozorava ravnatelja na eventualne povrede i propuste u provođenju zakona i općih akata
 • obavlja poslove oko zasnivanja radnog odnosa i raspisivanja natječaja
 • prijavljuje i odjavljuje radnike
 • izdaje potvrde radnicima
 • obračunava i obavlja poslove u vezi s putnim nalozima
 • vodi evidenciju narudžbenica i izrađuje narudžbenice
 • priprema potrebnu dokumentaciju za izvješća o izvršenim programima
 • vodi računovodstvo i financijsko knjigovodstvo te odgovara za ažurno, uredno i točno knjiženje poslovnih događanja
 • izrađuje financijsko-planske analize poslovanja Knjižnice
 • izrađuje periodične obračune i završne račune te osigurava njihovu točnost, ispravnost i predaju na vrijeme
 • predlaže ravnatelju odgovarajuće mjere za uklanjanje pojedinih financijskih problema i unapređenje poslovanja
 • izrađuje Financijski plan i Plan nabave
 • brine, osigurava i odgovara za točne plaće i njihovu pravovremenu isplatu
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • vodi urudžbeni zapisnik
 • vodi matične knjige
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi
 • sastavlja ugovore o drugom dohotku i ostale ugovore
 • sastavlja odluke o korištenju godišnjeg odmora i vodi evidenciju o iskorištenosti dana godišnjeg odmora za sve radnike Knjižnice
 • dnevno pregledava poslovanje s bankom
 • obrada svih statističkih obrazaca za potrebe Knjižnice
 • sastavlja periodično obračune i financijska izvješća za knjižnicu
 • organizira rad na inventuri i njome rukovodi
 • izrađuje isplatne liste
 • vodi evidenciju ulaznih i izlaznih faktura
 • vrši inventarizaciju sitnog inventara i osnovnih sredstava knjižnice
 • priprema i pravi temeljnice te ih knjiži
 • priprema i dostavlja dokumentaciju i knjiži uplate i isplate
 • knjiži dokumente i nakon knjiženja ih uredno odlaže i arhivira
 • izrađuje izvješća o financijsko-blagajničkom poslovanju knjižnice ravnatelju, Financijskoj agenciji
 • opominje neuredne poslovne partnere
 • zastupa knjižnicu u okviru postojećih propisa pred organima financijske kontrole
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • redovno prati propise i stručnu literaturu o financijskom i računovodstvenom poslovanju
 • prati sve natječaje za knjižnične programe
 • izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Knjižnice te prema nalogu ravnatelja

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo (www.djknjiznica.com).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, jer se iste ne vraćaju, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku, u zatvorenim omotnicama, na adresu (osobno ili poštom)

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO,

Kralja Tomislava 13

 31400 ĐAKOVO, s naznakom

„ NE OTVARAJ za natječaj računovođa/tajnik“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će obaviješteni telefonski ili putem elektroničke pošte o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje provodit će  Povjerenstvo Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Nakon provedenog pisanog testiranja, provest će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje  50 %  bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanom testiranju, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte o vremenu održavanja intervjua.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova  (10 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova temeljem provedenog razgovora-intervjua). 

Pisano testiranje Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo obavljat će se iz sljedećih područja:

 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.   

            124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

 • Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/01, 39/09
 • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku, putem mrežne stranice  www.djknjiznica.com  i oglasne ploče Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo dana 8.3.2022.godine i traje do 15. 3. 2022.

8. ožujka 2022.

                                                                                              R A V N A T E LJ I C A

                                                                                                  Kristina Podgornik

Radionica šaranja jaja voskom

Prijave za radionicu su telefonski na 812-045 ili osobno u knjižnici. Svi polaznici trebaju ponijeti dva kuhana jaja!
Voditeljica Mihaela Šogorić objasnit će tehniku ukrašavanja pisanica voskom i bojanja u nekoliko boja, a ukrašena jaja možete ponijeti kući.

Mjesec žena

Centar za kulturu, Foto-kino klub i Gradska knjižnica i čitaonica udružili su snage i osmislili bogat program za ožujak. Ideja je nastala na inicijativu Dubravke Scharmitzer, članice FFK i dugogodišnje suradnice Knjižnice. Cijeli mjesec slavimo žene, njihovu važnost, jedinstvenost i utjecaj na društvo.

CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO

Dana 3. ožujka u 20:00 sati u Centru za kulturu pogledajte komediju Korak po korak. Predstava je nastala prema hit komadu autora Petera Quiltera: Korak po korak ili Žene na rubu provalije za koji prijevod, adaptaciju, režiju i scenografiju potpisuje Marko Torjanac, a u glavnim ulogama su Vanda Winter, Jasna Bilušić i Marija Jernei.Monika, Sofija i Paula, tri prijateljice iz mladosti, susreću se nakon dugo vremena, u trenutku kada su već odabrale svoje puteve i kada su ih iskustva prikupljena vlastitim usponima oblikovala, promijenila i odredila, zbog čega su jedna drugoj postale neprepoznatljivima u odnosu na doba kada su zajedno kretale u život, svaka sa svojim očekivanjima. Može li njihovo prijateljstvo biti jače od puteva koji su ih oblikovali? Je li moguće ponovno naći povjerenje, bliskost i otvorenost koje su ih nekada davno povezale?

FOTO-KINO KLUB ĐAKOVO

U ponedjeljak, 7. ožujka u 19 sati u Centru za kulturu održat će se otvorenje izložbe fotografija članica Foto-kino kluba Đakovo pod nazivom Oko žene. U glazbenom dijelu nastupit će ženski vokalni sastav Art Voice. Je li pogled kroz objektiv iz ženskog oka drugačiji od muškog, provjerite na izložbi.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO

Na Dan žena, 8. ožujka u 18:30 u Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo održat će se večer poezije pod nazivom Ženskim stihom. Gošća će biti naša sugrađanka Suzana Šimunović koja će nam predstaviti svoje stihove, ali i ženu u svim njezinim ulogama. Osim stihova očekuje vas ugodno druženje, smijeh i glazba!

Izložba knjiga – Žene kroz povijest Darivanje – svakog tjedna osvojite knjigu poezije hrvatske autorice

Motivacija za čitanje:

Odjel za odrasle – biografije žena koje nas nadahnjuju, kojima se divimo i koje ovaj svijet čine boljim mjestom

Dječji odjel – slikovnice s glavnim junakinjama, priče o stvarnim iznimnim ženama koje su ostavile neizbrisiv trag u povijesti

Pričolovka, ponedjeljkom i srijedom u 17 sati – slikovnice s temom malih/velikih žena

2. ožujka – Veličanstveni izum

7. i 9. ožujka – Sofija tvrdoglavica, buduća predsjednica

14. i 16. ožujka – Greta i divovi

21. i 23. ožujka – Alma dimnjačarka

28. i 30. ožujka – Ada vijugica, znanstvenica

275013777_2598819393595348_8039408506670516673_n
275048225_2598819806928640_5632787781580349609_n
274991694_2598821373595150_3172017040683004919_n
previous arrow
next arrow

Bez COVID povrda u knjižnicu!

Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 1. ožujka za ulazak u knjižnicu više Vam nije potrebna COVID potvrda! I dalje se pridržavamo pravila o nošenju maski u zatvorenom prostoru, dezinfekciji na ulazu i socijalnoj distanci.

Knjižni buvljak

Često nas pitate kad će opet prodaja knjiga… Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da ste dočekali! Upravo kreće!

Knjižni buvljak otpisanih knjiga je spreman i čeka vas u knjižnici! Popis naslova nemamo, potrebno je doći osobno i pregledati što ima u ponudi… A, priznat ćete, i to ima svoju čar, zar ne?

…Slučajno naići na neočekivano blago, baš na onaj jedan naslov koji dugo tražite za privatnu zbirku.

Predavanje o prehrani mladih sportaša

Predavanje Vesne Bosanac namijenjeno je sportašima dobi od 13 do 18 godina, njihovim roditeljima i trenerima. Na predavanju govorimo o skupinama namirnica i njihovoj koristi za sportaše, kvalitetnom doručku, ručku i večeri, kvalitetnoj užini u školi, te što jesti odmah nakon treninga odnosno natjecanja. Također će biti riječi o hidraciji, dodacima prehrani i dopingu i jednostavnim jelima koje mladi sportaši mogu sami pripremiti. Naglasak je na praktičnoj primjeni kvalitetne prehrane u svakodnevici sportaša, a kroz predavanje će se skrenuti pozornost na manjkavosti u prehrambenim navikama sportaša i dati savjeti kako ih ispraviti .Predavačica Vesna Bosanac diplomirala je i doktorirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i prva je nutricionistica u Hrvatskoj sa završenim stručnim poslijediplomskim studijem o prehrani u sportu pri Međunarodnom olimpijskom odboru. Kroz svoje savjetovanje o prehrani pomaže sportašima unaprijediti prehranu u cilju postizanja željenih sportskih rezultata i očuvanja zdravlja. Više o Vesninom radu možete pogledati na www.prehranasportasa.com

Večer ljubavne poezije!

Ususret Valentinovu jučer je održana večer poezije! Naš gost bio je Dubravko Duić Dunja, a uz lijepe taktove glazbenog dua Sanje Hajduković i Josipa Molnara te vrijednog suorganizatora gospođe Marice Kovač, doživjeli smo jednu ugodnu večer. Divno osvježenje uz vino i druženje s autorom!

273302723_2583902061753748_9084063966715755698_n
273624363_2583901818420439_8737452490465948862_n
273589032_2583901681753786_263152572754603071_n
273898244_2583901625087125_7990026036470027866_n
273357146_2583901458420475_8795920946497489873_n
273550983_2583901388420482_6645324299729812941_n
previous arrow
next arrow

Obilježen Dan sigurnijeg interneta!

U utorak smo, povodom Dana sigurnijeg interneta, ugostili Tomislava Levaka, mag. cult., predavača na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment.

Gospodin Levak održao je zanimljivo interaktivno predavanje za učenike 6. razreda OŠ “Ivan Goran Kovačić”. Djeci je govorio o internetu, o prednostima koje nam je donio, za što se sve koristi, o društvenim mrežama… Također, progovorio je i o opasnostima interneta: trolovi, govor mržnje, nasilje, zaštita osobnih podataka i privatnosti. Predavanje je u potpunosti bilo prilagođeno dobi sudionika i njihovim navikama pri korištenju interneta. Tomislav je kroz razgovor, razumljiv njihovom uzrastu, progovorio o opasnostima interneta kojih su sudionici bili svjesni, ali i onih o kojima nisu razmišljali. Djeca su se aktivno uključila komentarima i pitanjima te rješavanjem zadataka i problema koji se mogu pojaviti nesavjesnim korištenjem interneta.