Iz knjige na stol!

N𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚 𝐈𝐳 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐥!

𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐝𝐢ć: 𝐨𝐝 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞, 𝐬𝐭𝐢𝐡𝐚 𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚!

O 𝐯𝐢𝐧𝐮 𝐮 𝐦𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐢 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭 ć𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢ć, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐩𝐨𝐯𝐣𝐞𝐬𝐧𝐢č𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐮𝐦𝐣𝐞𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐞,
𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐨𝐯𝐧𝐢𝐦 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢𝐤𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐮𝐳𝐠𝐨𝐣𝐮, 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐳𝐯𝐨𝐝𝐧𝐣𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨𝐥𝐞𝐩𝐭𝐢č𝐤𝐢𝐦 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐬𝐭𝐯𝐢𝐦𝐚 𝐛𝐢𝐣𝐞𝐥𝐢𝐡, 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐢 𝐜𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐚𝐭 ć𝐞 𝐦𝐫. 𝐬𝐜. 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐈š𝐚𝐬𝐞𝐠𝐢.

O 𝐯𝐢𝐧𝐮 𝐤𝐚𝐨 𝐧𝐚𝐦𝐢𝐫𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐮 𝐬𝐥𝐚𝐧𝐢𝐦 𝐢 𝐬𝐥𝐚𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐣𝐞𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭 ć𝐞 𝐃𝐮𝐛𝐫𝐚𝐯𝐤𝐚 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐢𝐧ž. 𝐩𝐫𝐞𝐡𝐫𝐚𝐦𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐞.

𝐒𝐮𝐝𝐣𝐞𝐥𝐮𝐣𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐫𝐞𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐨𝐯𝐧𝐞 š𝐤𝐨𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐮𝐧𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐯𝐚𝐭𝐚 Đ𝐚𝐤𝐨𝐯𝐨!