Temeljem članka 16. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo i članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

–  RAČUNOVOĐA/TAJNIK   –   1 izvršitelj na neodređeno – puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

UVJETI ZA RADNA MJESTA : Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11., i 16/14.)  te

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • jedna godina radnog iskustva u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak, ne stariji od 6 mjeseci
 5. Dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 6. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana)
 7. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Ako kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu: Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ br.121/17.), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne Novine“ br.157/13.,152/14. i 39/18.) i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13..), u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

OPIS POSLOVA:

 • organizira rad računovodstva i tajništva
 • prati zakone i propise o cjelokupnom poslovanju Knjižnice i brine o njihovoj primjeni
 • upozorava ravnatelja na eventualne povrede i propuste u provođenju zakona i općih akata
 • obavlja poslove oko zasnivanja radnog odnosa i raspisivanja natječaja
 • prijavljuje i odjavljuje radnike
 • izdaje potvrde radnicima
 • obračunava i obavlja poslove u vezi s putnim nalozima
 • vodi evidenciju narudžbenica i izrađuje narudžbenice
 • priprema potrebnu dokumentaciju za izvješća o izvršenim programima
 • vodi računovodstvo i financijsko knjigovodstvo te odgovara za ažurno, uredno i točno knjiženje poslovnih događanja
 • izrađuje financijsko-planske analize poslovanja Knjižnice
 • izrađuje periodične obračune i završne račune te osigurava njihovu točnost, ispravnost i predaju na vrijeme
 • predlaže ravnatelju odgovarajuće mjere za uklanjanje pojedinih financijskih problema i unapređenje poslovanja
 • izrađuje Financijski plan i Plan nabave
 • brine, osigurava i odgovara za točne plaće i njihovu pravovremenu isplatu
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • vodi urudžbeni zapisnik
 • vodi matične knjige
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi
 • sastavlja ugovore o drugom dohotku i ostale ugovore
 • sastavlja odluke o korištenju godišnjeg odmora i vodi evidenciju o iskorištenosti dana godišnjeg odmora za sve radnike Knjižnice
 • dnevno pregledava poslovanje s bankom
 • obrada svih statističkih obrazaca za potrebe Knjižnice
 • sastavlja periodično obračune i financijska izvješća za knjižnicu
 • organizira rad na inventuri i njome rukovodi
 • izrađuje isplatne liste
 • vodi evidenciju ulaznih i izlaznih faktura
 • vrši inventarizaciju sitnog inventara i osnovnih sredstava knjižnice
 • priprema i pravi temeljnice te ih knjiži
 • priprema i dostavlja dokumentaciju i knjiži uplate i isplate
 • knjiži dokumente i nakon knjiženja ih uredno odlaže i arhivira
 • izrađuje izvješća o financijsko-blagajničkom poslovanju knjižnice ravnatelju, Financijskoj agenciji
 • opominje neuredne poslovne partnere
 • zastupa knjižnicu u okviru postojećih propisa pred organima financijske kontrole
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • redovno prati propise i stručnu literaturu o financijskom i računovodstvenom poslovanju
 • prati sve natječaje za knjižnične programe
 • izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Knjižnice te prema nalogu ravnatelja

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo (www.djknjiznica.com).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, jer se iste ne vraćaju, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku, u zatvorenim omotnicama, na adresu (osobno ili poštom)

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO,

Kralja Tomislava 13

 31400 ĐAKOVO, s naznakom

„ NE OTVARAJ za natječaj računovođa/tajnik“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će obaviješteni telefonski ili putem elektroničke pošte o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje provodit će  Povjerenstvo Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Nakon provedenog pisanog testiranja, provest će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje  50 %  bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanom testiranju, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte o vremenu održavanja intervjua.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova  (10 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova temeljem provedenog razgovora-intervjua). 

Pisano testiranje Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo obavljat će se iz sljedećih područja:

 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.   

            124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

 • Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/01, 39/09
 • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku, putem mrežne stranice  www.djknjiznica.com  i oglasne ploče Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo dana 8.3.2022.godine i traje do 15. 3. 2022.

8. ožujka 2022.

                                                                                              R A V N A T E LJ I C A

                                                                                                  Kristina Podgornik