Knjiga nadohvat ruke!

Naš stacionar u Semeljcima sada je u sigurnim rukama Ane Savanović!

Ani i stacionaru želimo puno uspjeha i čitatelja!

Dakle, članovi stacionara imaju sva prava kao i svi drugi članovi knjižnice, knjige mogu posuđivati i vraćati na oba mjesta, mogu posuđivati e-knjige, naručivati knjige (Ana će ih dostaviti iz Đakova u Semeljce), sudjelovati u programima stacionara ili naše knjižnice.

Putovanje u Hogwarts!

Ovo ste dugo čekali! 


U studenom knjižnicu pretvaramo u čaroban svijet Harryja Pottera, a najbrže Potteroljupce šaljemo na magično putovanje u Hogwarts! 


Kreativne radionice zamišljene su za djecu uzrasta od 10 do 14 godina. Broj mjesta je ograničen, a prijave obavezne na 812-045, uz broj članske iskaznice.

Prilikom prijave, molimo vas, vodite računa u kojoj ste smjeni u školi taj tjedan.
Svi rekviziti i odjeća su dobrodošli! 

Slobodno se maskirajte za radionice! Znajte da mi hoćemo!

Iz knjige na stol!

N𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚 𝐈𝐳 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐥!

𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐝𝐢ć: 𝐨𝐝 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞, 𝐬𝐭𝐢𝐡𝐚 𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚!

O 𝐯𝐢𝐧𝐮 𝐮 𝐦𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐢 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭 ć𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢ć, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐩𝐨𝐯𝐣𝐞𝐬𝐧𝐢č𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐮𝐦𝐣𝐞𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐞,
𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐨𝐯𝐧𝐢𝐦 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢𝐤𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐮𝐳𝐠𝐨𝐣𝐮, 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐳𝐯𝐨𝐝𝐧𝐣𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨𝐥𝐞𝐩𝐭𝐢č𝐤𝐢𝐦 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐬𝐭𝐯𝐢𝐦𝐚 𝐛𝐢𝐣𝐞𝐥𝐢𝐡, 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐢 𝐜𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐚𝐭 ć𝐞 𝐦𝐫. 𝐬𝐜. 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐈š𝐚𝐬𝐞𝐠𝐢.

O 𝐯𝐢𝐧𝐮 𝐤𝐚𝐨 𝐧𝐚𝐦𝐢𝐫𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐮 𝐬𝐥𝐚𝐧𝐢𝐦 𝐢 𝐬𝐥𝐚𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐣𝐞𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭 ć𝐞 𝐃𝐮𝐛𝐫𝐚𝐯𝐤𝐚 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐢𝐧ž. 𝐩𝐫𝐞𝐡𝐫𝐚𝐦𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐞.

𝐒𝐮𝐝𝐣𝐞𝐥𝐮𝐣𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐫𝐞𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐨𝐯𝐧𝐞 š𝐤𝐨𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐮𝐧𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐯𝐚𝐭𝐚 Đ𝐚𝐤𝐨𝐯𝐨!

JAVNI NATJEČAJ – Grad Đakovo

Klasa: 112-01/21-01/7

Urbroj: 2121/01-01/3-21-1 od 19. X. 2021. (6072)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 20. stavaka 3. i 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19 i 98/19), članaka 18. i 19. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, klasa: 003-05/21-01, urbroj: 2121/108-21-58, i članka 9. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova broj 6/18 i 4/12), Odbor za izbor i imenovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

1. Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje pet godina rada u knjižnici,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskih sposobnostima.

2. Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Đakova na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

3. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– prijavu na natječaj (obavezno sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte),

– životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome – ovjerena),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, domovnica),

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo,

– preslik uvjerenja o položenom knjižničarskom stručnom ispitu,

– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina,

– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskih sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao),

– dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od objave natječaja).

4. Položen stručni knjižničarski ispit u smislu članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 14/19 i 98/19) ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

5. Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

6. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

7. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obavezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

8. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

9. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Đakovo, Odbor za izbor i imenovanja, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo – ne otvarati«.

10. O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

11. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Đakovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

12. Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnog lijeka.

Grad Đakovo

Natječaj objavljen 27. listopada 2021. godine.

Mladen Kopjar: Čokoladne godine

U utorak 19. listopada stiže nam Mladen Kopjar!


“Knjiga Čokoladne godine Mladena Kopjara vrlo je duhovito djelo, donosi dragocjene trenutke djetinjstva ispisane šarmantnim stilom koji proizlazi iz kombinacije dječje naivnosti i autorove lucidne ironije.” (Dubravka Težak)

NAJČITATELJI 2020.!

Sinoć smo u opuštenoj, prisnoj atmosferi proglasili naše najčitatelje za 2020. godinu.

Nagradili smo ih ukupno dvadeset dvoje, podijeljenih u više kategorija. Da ste samo vidjeli ponosna lica onih najmlađih kad krenu prema svojoj diplomi! Zapravo, vidjeli smo velike osmijehe na licima svih naših dobitnika. Svima su nam srca bila puna gledajući drage ljude oko sebe.

Gabrijel je čak “doletio” sa svog rođendana: nije samo dobio nagradu i diplomu, već smo mu otpjevali i “Sretan rođendan”! Uz smijeh i razgovor, stariji korisnici su se prisjetili početaka Gradske knjižnice pa podijelili s okupljenima svoje uspomene. Oni su već desetljećima najveća podrška knjižnici! Moglo se čuti i da smo svi jedna velika obitelj, da mnogi knjižnicu smatraju produžetkom vlastitog doma, a da su im knjige vjerne prijateljice i dobro društvo.

Spomenimo i da naši najstariji čitatelji imaju 90 i 92 godine i da su žive enciklopedije, puni znanja i životnog iskustva – vjerujemo da je i čitanje velikim dijelom pridonijelo njihovom zdravom duhu!

Čestitke svima, pravi ste promotori svoje knjižnice i čitanja!

Zahvaljujemo i gospođi Jasmini Bagarić iz Ureda gradonačelnika, ujedno i našoj vjernoj članici, koja je uručila nagrade našoj čitateljskoj eliti!

246173382_2478268772317078_4319352487803506207_n – kopija
245976531_2478267328983889_5823012777318834045_n – kopija
246059313_2478268425650446_1857081655497059528_n
246259553_2478268598983762_5171588931826008488_n
246524452_2478268492317106_1426832370806105340_n
246134438_2478267745650514_6291702038346094230_n
246139351_2478267348983887_6064242044716352025_n
246458957_2478267932317162_5332271629720333869_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Otvorenje izložbe “100 % domaće: hrvatski autori u Godini čitanja”

Fotografije s petog po redu otvorenja izložbe “100 % domaće: hrvatski autori u Godini čitanja”.

5 godina je najmlađa, a 81 godinu najstarija osoba koja je poslala svoje fotografije na natječaj Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo i Foto – kino klub Đakovo, povodom Mjeseca hrvatske knjige 100 % domaće. 144 autora iz 53 različita mjesta poslalo je 414 fotki.

245965018_1714623018738138_6190164650634912586_n
245262774_1714621102071663_3281228728989951543_n
245268194_1714621152071658_6589584846105431198_n
245225959_1714623305404776_7061127373019800892_n
245193640_1714621748738265_4526600091219166076_n
245202003_1714621912071582_8920861668995365111_n
245267871_1714621598738280_2008558005090269108_n
245288763_1714623595404747_3232512220394017446_n
245322904_1714621505404956_195805185085341137_n
245363267_1714621195404987_7472729718940410187_n
245368605_1714622128738227_8843600157416258470_n
245398276_1714622308738209_4142064802165464921_n
245458543_1714622878738152_162874654091410519_n
245607127_1714622038738236_1591804650441591437_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ministarstvo kulture i medija otkupilo knjigu “Drvolaši”

Dragi naši, sjajna vijest za nas!

Ministarstvo kulture i medija RH otkupilo je “Drvolaše” Tihomira Dunđerovića, nakladnički prvijenac naše knjižnice!

U drugom ovogodišnjem krugu otkupa knjiga, novoimenovano Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu razmotrilo je 711 prijavljenih naslova te je na temelju njihovih prijedloga donesena odluka o otkupu 252 naslova u 36.299 primjeraka od 83 nakladnika u ukupnom iznosu od 4.454.702,30 kn.

AJMO HRVATI SE S KNJIGOM!

 
Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koja traje od 15. listopada do 15. studenoga i u tom periodu kroz raznovrsne i mnogobrojne programe promiče kulturu čitanja i pisanja kao izrazito važnih društvenih vrijednosti. Ovogodišnja manifestacija održava se u okviru Godine čitanja, tema glasi Hrvatski autori u Godini čitanja, a moto je: Ajmo hrvati se s knjigom!

Moto ima dvostruku konotaciju – asocira na hrvatsku književnost i na šaljiv način daje poticaj pojedincima da se uhvate ukoštac s knjigom i čitanjem.


Veselimo se Vašem dolasku u knjižnicu, “starim”, ali i svim novim članovima!


Ako želite podržati svoju knjižnicu, posjetite ju, učlanite se, posudite knjige i – pohrvajte se s njima!