Otvorenje izložbe fotografija Slobodana Balića: Ulica izgubljenog vremena

Prva samostalna izložba fotografija Slobodana Balića u organizaciji Grada Đakova, Matice umirovljenika Đakovo i Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.


Glazbena podrška: Boris Šarić.


“Priča o fotografiji, može se usporediti s rijekom ili putovanjem brodom preko oceana.
Beskonačan je to slijed prizora i zaustavljenih trenutaka u igri svjetlosti i sjene u našim
prolaznim životima, od kojih svaki uvijek vodi onom sljedećem. U fotografiji nalazim svoj
vlastiti svijet, što mi čini osobno zadovoljstvo. Da nemam taj svijet, osjećao bih se nelagodno
u ovome u kojemu se nalazim.”
Slobodan Balić

Poziv na intevju

Temeljem članka 5. i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo Povjerenstvo za prijam u službu objavljuje

Poziv na intervju

.

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja ostvarivši više od 50 posto bodova iz pismenog testiranja održat će se dana 4. travnja 2022. godine u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Pozivaju se :

 1. Tomić, Ivan u 12.00 sati
 2. Dropulić-Majdiš, Danijela u 13.00 sati

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju ili ne dođe na vrijeme, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Gostovanje autorice Jasminke Tihi-Stepanić

U petak 1. travnja, povodom Međunarodnog dana dječje knjige, u našoj ćemo knjižnici ugostiti Jasminku Tihi-Stepanić, nagrađivanu autoricu za djecu i mlade.

Susret s književnicom namijenjen je starijim osnovnoškolcima.

Poziv na testiranje za natječaj računovođa/tajnik

Temeljem članka 5. i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo Povjerenstvo za prijam u službu objavljuje

Poziv za testiranje

Provjera znanja i sposobnosti vezano uz raspisani natječaj za računovođa/tajnik u Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen 8. ožujka 2022. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo (www.djknjiznica.com).

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se dana 31. ožujka 2022. godine s početkom u 12 sati u prostorijama DVD-a Đakovo, Splitska 22, 31 400 Đakovo.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ili ne dođe na vrijeme, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih bi pojedini kandidat mogao biti spriječen da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Pismeni dio testiranja traje 70 minuta. Kandidati koji ostvare najmanje 50 posto bodova na pismenom testiranju ostvaruju pravo pristupa intervjuu. Testiranje provodi Povjerenstvo za prijam u službu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvani na testiranje:

 1. Dropulić-Majdiš, Danijela
 2. Radonić, Marija
 3. Tomić, Ivan

Predstavljanje knjige Đure Pavičića

Predstavljanje knjige Đure Pavičića “Iza tamnih naočala, kronika ljubavi i gnjeva” uz goste i dobru glazbu. Pridružite nam se u četvrtak u 18 sati u Gradskoj knjižnici!

Natječaj za prijem računovođa/tajnik


Temeljem članka 16. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo i članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

–  RAČUNOVOĐA/TAJNIK   –   1 izvršitelj na neodređeno – puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

UVJETI ZA RADNA MJESTA : Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11., i 16/14.)  te

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • jedna godina radnog iskustva u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak, ne stariji od 6 mjeseci
 5. Dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 6. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana)
 7. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Ako kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu: Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ br.121/17.), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne Novine“ br.157/13.,152/14. i 39/18.) i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13..), u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

OPIS POSLOVA:

 • organizira rad računovodstva i tajništva
 • prati zakone i propise o cjelokupnom poslovanju Knjižnice i brine o njihovoj primjeni
 • upozorava ravnatelja na eventualne povrede i propuste u provođenju zakona i općih akata
 • obavlja poslove oko zasnivanja radnog odnosa i raspisivanja natječaja
 • prijavljuje i odjavljuje radnike
 • izdaje potvrde radnicima
 • obračunava i obavlja poslove u vezi s putnim nalozima
 • vodi evidenciju narudžbenica i izrađuje narudžbenice
 • priprema potrebnu dokumentaciju za izvješća o izvršenim programima
 • vodi računovodstvo i financijsko knjigovodstvo te odgovara za ažurno, uredno i točno knjiženje poslovnih događanja
 • izrađuje financijsko-planske analize poslovanja Knjižnice
 • izrađuje periodične obračune i završne račune te osigurava njihovu točnost, ispravnost i predaju na vrijeme
 • predlaže ravnatelju odgovarajuće mjere za uklanjanje pojedinih financijskih problema i unapređenje poslovanja
 • izrađuje Financijski plan i Plan nabave
 • brine, osigurava i odgovara za točne plaće i njihovu pravovremenu isplatu
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • vodi urudžbeni zapisnik
 • vodi matične knjige
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi
 • sastavlja ugovore o drugom dohotku i ostale ugovore
 • sastavlja odluke o korištenju godišnjeg odmora i vodi evidenciju o iskorištenosti dana godišnjeg odmora za sve radnike Knjižnice
 • dnevno pregledava poslovanje s bankom
 • obrada svih statističkih obrazaca za potrebe Knjižnice
 • sastavlja periodično obračune i financijska izvješća za knjižnicu
 • organizira rad na inventuri i njome rukovodi
 • izrađuje isplatne liste
 • vodi evidenciju ulaznih i izlaznih faktura
 • vrši inventarizaciju sitnog inventara i osnovnih sredstava knjižnice
 • priprema i pravi temeljnice te ih knjiži
 • priprema i dostavlja dokumentaciju i knjiži uplate i isplate
 • knjiži dokumente i nakon knjiženja ih uredno odlaže i arhivira
 • izrađuje izvješća o financijsko-blagajničkom poslovanju knjižnice ravnatelju, Financijskoj agenciji
 • opominje neuredne poslovne partnere
 • zastupa knjižnicu u okviru postojećih propisa pred organima financijske kontrole
 • radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • redovno prati propise i stručnu literaturu o financijskom i računovodstvenom poslovanju
 • prati sve natječaje za knjižnične programe
 • izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Knjižnice te prema nalogu ravnatelja

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo (www.djknjiznica.com).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, jer se iste ne vraćaju, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku, u zatvorenim omotnicama, na adresu (osobno ili poštom)

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO,

Kralja Tomislava 13

 31400 ĐAKOVO, s naznakom

„ NE OTVARAJ za natječaj računovođa/tajnik“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će obaviješteni telefonski ili putem elektroničke pošte o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje provodit će  Povjerenstvo Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Nakon provedenog pisanog testiranja, provest će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje  50 %  bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanom testiranju, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte o vremenu održavanja intervjua.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova  (10 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova temeljem provedenog razgovora-intervjua). 

Pisano testiranje Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo obavljat će se iz sljedećih područja:

 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.   

            124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

 • Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/01, 39/09
 • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku, putem mrežne stranice  www.djknjiznica.com  i oglasne ploče Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo dana 8.3.2022.godine i traje do 15. 3. 2022.

8. ožujka 2022.

                                                                                              R A V N A T E LJ I C A

                                                                                                  Kristina Podgornik