NATJEČAJ ZA POMOĆNOG KNJIŽNIČARA

.

.

Temeljem članka 16. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo i članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo raspisuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos pomoćnog knjižničara
– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

  • probni rad: 2 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11., 16/14.)

 Traženi stupanj obrazovanja:

  • četverogodišnja srednja škola
  • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Ako kandidat nema položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, obvezan ga je položiti u razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita za knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

-privolu za obradu podataka

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Na istoj mrežnoj stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Stoga su dužni ispuniti, potpisati i priložiti privolu koja se nalazi

OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ – a.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a oni koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju bit će pozvani na intervju. Prilikom intervjua kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava. Ako kandidat ne pristupi testiranju u dogovoreno vrijeme, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo zadržava pravo u bilo kojem trenutku ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj je otvoren od 16. do 24. prosinca 2019. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Kralja Tomislava 13, 31400 Đakovo, s naznakom:  natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar.

.

OPIS POSLOVA POMOĆNOG KNJIŽNIČARA I LITERATURA – dokument