JAVNI NATJEČAJ – Grad Đakovo

Klasa: 112-01/21-01/7

Urbroj: 2121/01-01/3-21-1 od 19. X. 2021. (6072)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 20. stavaka 3. i 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19 i 98/19), članaka 18. i 19. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, klasa: 003-05/21-01, urbroj: 2121/108-21-58, i članka 9. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova broj 6/18 i 4/12), Odbor za izbor i imenovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

1. Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje pet godina rada u knjižnici,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskih sposobnostima.

2. Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Đakova na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

3. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– prijavu na natječaj (obavezno sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte),

– životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome – ovjerena),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, domovnica),

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo,

– preslik uvjerenja o položenom knjižničarskom stručnom ispitu,

– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina,

– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskih sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao),

– dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od objave natječaja).

4. Položen stručni knjižničarski ispit u smislu članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 14/19 i 98/19) ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

5. Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

6. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

7. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obavezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

8. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

9. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Đakovo, Odbor za izbor i imenovanja, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo – ne otvarati«.

10. O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

11. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Đakovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

12. Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnog lijeka.

Grad Đakovo

Natječaj objavljen 27. listopada 2021. godine.