Poziv na testiranje

Temeljem članka 5. i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo Povjerenstvo za prijam u službu objavljuje:

Poziv na testiranje

provjere znanja i sposobnosti vezano uz raspisani natječaj za knjižničarskog suradnika/ suradnicu u Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen 14. ožujka 2024. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se 15. travnja u 12 sati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, Kralja Tomislava 13, Đakovo.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja ili ne dođe na vrijeme, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanja pismenog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih bi pojedini kandidat mogao biti spriječen pristupiti  testiranju u navedeno vrijeme.

Pismeni dio testiranja traje 60 minuta. Kandidat koji ostvari najmanje 50 posto bodova na pismenom testiranju ostvaruje pravo pristupa intervjuu. Testiranje provodi Povjerenstvo za prijam u službu.

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja pozvan na testiranje:

  1. Tamara Škorić

KLASA: 112-01/24-01/01

UR. BROJ: 2121-108-01-24-4

Ideš na promociju?

U četvrtak nam u goste stiže književnica Silvija Šesto u sklopu ovogodišnjeg “junior” izdanja Ideš na promociju? U organizaciji ARLA udruga za promicanje urbane kulture, M.art / Đakovo i naše knjižnice.

5. radionica fotografije

U utorak 26. ožujka 2024. u 19 sati održat će se 5. radionica fotografije.
Bit će to završno predavanje, sinteza dosadašnjih kompozicijskih elemenata, a voditelj Mario Šulina pojasnit će i pokazati primjere na velikom broju sjajnih fotografija svjetskih fotografa.

Natječaj za knjižničarskog suradnika

Temeljem članka 16. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo i članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo raspisuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos knjižničarskog suradnika
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

  • probni rad: 4 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19, 98/2019, 114/2022.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/2021.)

 Traženi stupanj obrazovanja:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva
  • položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika

Ako kandidat nema položen stručni ispit za knjižničara, obvezan ga je položiti u razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita za knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

– potpisanu privolu za obradu podataka

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Na istoj mrežnoj stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Stoga su dužni ispuniti, potpisati i priložiti privolu koja se nalazi

OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ – a.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a oni koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju bit će pozvani na intervju. Prilikom intervjua kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava. Ako kandidat ne pristupi testiranju u dogovoreno vrijeme, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo zadržava pravo u bilo kojem trenutku ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj je otvoren od 14. 3. do 22. 3. 2024. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Kralja Tomislava 13, 31400 Đakovo, s naznakom:  natječaj za radno mjesto knjižničarski suradnik.

KNJIŽNIČAR – OPIS POSLOVA I LITERATURA – dokument

Maria Callas se baca u more

Glazba je jedna od primarnih umjetnosti, prisutna od početaka civilizacije, i upravo je neomeđeni svijet glazbe ono što Zrinka Posavec propituje u zbirci pjesama Maria Callas se baca u more, baveći se različitim ulogama i vibracijama, širinama i dubinama fenomena glasa. No horizonte tog motiva koji joj je prirodno uporište, njezina ars poetica, proširuje te tako pred nas donosi priče o povijesti i učenju pjevanja, statusu pjevačica u društvu, predrasudama prema njima i biografije slavnih umjetnika.

Autentična poezija Zrinke Posavec u ovom je konceptualnom pjesničkom projektu zaista rezonantna kutija, pjesnička sonda u svijet pjevanja koje je u njezinim pjesmama istovremeno i erotsko iskustvo, i neprestana metamorfoza, i otvaranje rana, i njihovo zacjeljivanje, i pitanje identiteta. Posavec ispisuje pjesničku posvetu upornosti pjevačica, ali i stalnim ljudskim nastojanjima da budemo ono što vjerujemo da trebamo biti, da sačuvamo vlastiti glas. Maria Callas se baca u more detaljno je izgrađen uvjerljivi poetski svijet, a pjesnikinja je u njemu poput tragačice i znanstvenice – traži i analizira, izaziva i testira, upozoravajući nas svakom pjesmom na svetost naših poziva, svjesna da ljudi koji prestanu pjevati mogu umrijeti.

Žene u poduzetništvu

Neki od vas Mirnino ime možda neće prepoznati na prvu, ali čim kažemo Ženski recenziraj, sve je jasno! 
Mlada Đakovčanka Mirna Matković uspješna je poduzetnica, direktorica portala Ženski recenziraj, a u utorak 19. ožujka 2024. u 18 sati održat će zanimljivo predavanje Žene u poduzetništvu.
U svibnju 2018. godine osnovala je zatvorenu Facebook grupu Ženski recenziRAJ® namijenjenu prvenstveno pisanju recenzija iz područja ljepote, ali u grupi je obuhvaćen i širok raspon ostalih tema kao što su zdravlje, moda, kuhanje, uređenje i opremanje doma. Od početnih stotinjak članova, grupa danas broji više od 330 tisuća članica, a brojka svakodnevno raste. Istoimeni portal nastao je dvije godine kasnije, prvenstveno kao inspirativna zajednica žena.
Mirna će nam govoriti o svom putu, izazovima, očekivanjima i komentarima okoline, a rado će podijeliti savjete o pokretanju posla te kako iskoristiti društvene mreže u tu svrhu.

Vlastita soba u Hrvatskoj

Povodom Dana žena 8. ožujka 2024. u 18 sati Katarina Blažević, knjižničarka i profesorica hrvatskog jezika, održat će zanimljivo predavanje naziva Vlasita soba u Hrvatskoj.

Naziv predavanja inspiriran je esejom Vlasita soba Virginije Woolf. Krajem dvadesetih godina prošlog stoljeća Virginija Woolf objavljuje Vlastitu sobu, nastalu kao dio priprema za predavanje o temi “Žene i književnost” o kojoj je bila pozvana govoriti.
Vlastita soba postala je jedan od temeljnih tekstova feminističke književne kritike zahvaljujući neutaživoj znatiželji Virginije Woolf, njenoj svijesti o spolnoj neravnopravnosti kao praizvoru svih drugih neravnopravnosti u društvu.

Katarina će nam govoriti o suvremenim hrvatskim književnicama, o tome kako žene u Hrvatskoj pišu i s kojim se problemima susreću. Usporedit će ih s njihovim prethodnicama u Hrvatskoj i svijetu. Potražit ćemo odgovor na pitanje je li danas ženama koje se bave pisanjem lakše nego nekada… Susreću li se s istim problemima kao i književnice prije 100 godina?

Posebno će nam predstaviti šest suvremenih hrvatskih književnica iz kuta iz kojih ih javnost ne poznaje te preporučiti njihove knjige koje svakako vrijedi pročitati.

Put do samopouzdanja – asertivna komunikacija

Što nas sprječava da budemo samopouzdani? Zašto imamo probleme u komunikaciji? Kako komunicirati sampouzdano?

U goste nam dolazi Katarina Horvat, mag. cult. i doktorandica komunikologije koja će nam dati odgovore na ova i druga pitanja. Katarina je komunikacijska savjetnica koja je protekle godine provela radeći s ljudima na komunikacijskim vještinama kroz perspektivu humanističke psihologije komunikacije.

Predavanje “Put do samopouzdanja: asertivna komunikacija” fokusira se na razvoj vještina komunikacije koje omogućavaju pojedincu da izrazi svoje misli, osjećaje i potrebe na jasan i samopouzdan način. Kroz ovo predavanje, polaznici će naučiti kako uspostaviti ravnotežu između agresivne i pasivne komunikacije te kako primijeniti asertivne tehnike u različitim situacijama, kako osobnim tako i profesionalnim. Naglasak će biti na razumijevanju važnosti postavljanja granica, izražavanja vlastitih potreba i osjećaja te izgradnje zdravih interpersonalnih odnosa. Kroz primjere iz stvarnog života, doznat ćemo kako se osjećati sigurnije i samopouzdanije u svakodnevnim interakcijama.

Predavanje počinje u 19.00 sati, a trajat će 50 minuta + Q&A. Predavanje je besplatno, a organizirano je u sklopu Dana žena.